U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene Voorwaarden van Ultrasone Reiniger Benelux

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle personen, instellingen en ondernemingen, die via het internet of telefonisch contact hebben opgenomen met Ultrasone Reiniger Benelux.
2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en zulks door Ultrasone Reiniger Beneluxr schriftelijk is bevestigd.
3. Afspraken met personeel binden Ultrasone Reiniger Benelux niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Ultrasone Reiniger Benelux, van welke aard ook.
5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Leveringsvoorwaarden van Ultrasone Reiniger Benelux

1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in EURO en inclusief BTW en excl.kosten,bijvoorbeeld verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.
2. Alle aanbiedingen van Ultrasone Reiniger Benelux zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbaarheid van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u dat per e-mail gecommuniceerd en wordt er eventueel een alternatief aangeboden.
3. Ultrasone Reiniger Benelux heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typfouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
6. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, gevens slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van de bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten ultrasone-reinigere.be niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst van de geleverde goederen te weigeren.
7. Hoofdregel bij betaling is, dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeken vooraf op onze rekening,betaling via Paypal, via kredietkaart en niet door middel van remboursverzending. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen wordt.
8. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer,eventueel uw btw nummer indien u een bedrijf bent , emailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
9. Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Ultrasone-reiniger.be is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
10. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u contact op te nemen met ons via info@ultrasone-reiniger.be. Ook kunt u ons mailen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 2 werkdagen af.
11. U kunt uw order binnen 7 werkdagen terugsturen, wanneer u niet tevreden bent met de bestelling. Bezorgkosten zullen doorgerekend worden en de bestelling dient terug gezonden te worden naar ons postadres. De bestelling kan uitsluitend terugstuurd worden, indien de verpakking ongeopend is.
12. In geval van schade of vermissing zal Ultrasone Reiniger Benelux per omgaande zorg dragen voor levering van nieuwe goederen. Indien de bestelde goederen niet meer voorradig zijn, zult u via e-mail worden geinformeerd.

Overschrijding leveringstermijn

1. De met Ultrasone Reiniger Benelux overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, ten gevolge van overmacht (als hoedanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Ultrasone Reiniger Benelux door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan ultrasone-reinigere.be van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
3. In geval van overmacht zal Ultrasone Reiniger Benelux daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Ultrasone Reiniger Benelux het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden bij speciaal voor de klant geassembleerde orders.

Aansprakelijkheid

1. Ultrasone Reiniger Benelux draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Ultrasone Reiniger Benelux te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
2. Opdrachtgever is gehouden Ultrasone Reiniger Benelux schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Ultrasone Reiniger Benelux instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Geschillen

1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
2. Op alle overeenkomsten en transacties van ultrasone-reiniger.be is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Belgische bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerend, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Ultrasone Reiniger Benelux.
www.ultrasone-reiniger.be is de website van Ultrasone Reiniger Benelux, Kievitstraat 18, 3930 HAMONT-ACHEL, Belgie, BTW-nummer: BTW BE 0818.964.070